Hodnocení zaměstnanců

Milí kolegové,

Vyplněním tohoto dotazníku se zapojíte do procesu hodnocení zaměstnanců. Každý z vás bude ohodnocen několika kolegy, se kterými denně spolupracujete. Chceme sesbírat různé názory na každého z vás, aby vyhodnocení výsledků bylo co nejobjektivnější. Tento hodnotící proces je prováděn tzv. 360- ti stupňovou technikou hodnocení zaměstnanců.

Cíle tohoto průzkumu:
-Sběr informací od zaměstnanců a manažerů jak hodnotí pracovní výkony svých kolegů a nadřízených.
-Podpora vzájemné komunikace a výměna informací mezi zaměstnanci a vedením.
-Zjištění, co by se dalo zlepšit ve vedení či v jednotlivých oddělení.

Děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku.
1. Komunikační dovednosti
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Schopnost zdůvodnit a obhájit své názory a nápady     
Ptá se, aby se ujistil, že přesně pochopil cíle a požadavky jeho práce     
Je tvrdý a přesvědčivý při dohadování s ostatními     
Mluví jasně a přesvědčivě     
Dělá pozitivní a profesionální dojem     
Aktivně naslouchá     
2. Orientace na zákazníka
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Dokáže se podívat na věc z pohledu zákazníka     
Poskytuje pomoc a podporu     
Zaměřuje se na potřeby zákazníků     
Přání zákazníka jsou na prvním místě     
Udržuje důvěryhodné a přátelské vztahy se zákazníky     
3. Inovativnost
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Úspěšně rozvíjí a zavádí nové produkty a služby     
Kreativní ve hledání způsobů, jak věci dokončit     
Navrhuje organizační nebo procesní změny     
Hledá nové systémy a postupy v rámci i mimo společnost     
Přichází s inovativními nápady     
4. Flexibilita
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Otevřený novým nápadům a chce se naučit něco nového     
Přijímá změny s nadšením     
Má pozitivní přístup v měnícím se prostředí     
Chce pochopit důvody a záměry v organizačních změnách     
5. Rozvoj obchodu
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Rozumí cílům společnosti a podle toho také pracuje     
Hledá možnosti, jak rozvinout naše podnikání     
Je si vědom současného podnikatelského prostředí     
Je si vědom současného obchodního a ekonomického stavu v průmyslu     
Dělá adekvátní obchodní rozhodnutí     
Dívá se na problémy komplexně     
6. Loajality ke společnosti
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Je loajální, má zájem na úspěchu společnosti     
Dodržuje existující nařízení a postupy     
Rozumí organizačním činnostem a funkcím jednotlivých oddělení     
Zná historii a vizi společnosti     
7. Cíle společnosti
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Pomáhá rozvíjet strategické cíle     
Rozumí misi a vizi společnosti     
Je schopen formulovat cíle své práce     
Je schopen formulovat roli své pozice ve společnosti     
8. Vůdčí schopnosti
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Ocení dobře odvedenou práci a pochválí i před ostatními zaměstnanci     
Schopný ovlivnit a přesvědčit ostatní     
Má jasnou vizi do budoucna     
Úspěšný při řešení zaměstnaneckých konfliktů     
Dokáže ostatním poradit     
Je schopen sjednotit oddělení pro dosažení cílů organizace     
Motivuje a inspiruje osobními zkušenostmi     
Je si vědom silných a slabých stránek svých podřízených a podle toho zadává jednotlivé úkoly     
Vytváří pozitivní pracovní prostředí     
9. Týmová práce
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Sdílí znalosti a zdroje se členy týmu     
Iniciátor týmové práce, organizuje týmové schůzky     
Dokáže sjednotit různé typy lidí, aby spolu pracovali na společném cíli     
Schopnost formulovat jasně a srozumitelně     
Je vnímavý k potřebám a schopnostem druhých     
Bere v úvahu názory spolupracovníků     
Podporuje spolupráci a zahrnuje ostatní do týmové práce     
Dobrá intuice a schopnost porozumět různým situacím a rolím v týmu     
10. Plánování
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Organizuje a plánuje akce, aktivity a zdroje     
Plánuje strukturované a dobře zorganizované schůzky     
Rozvíjí podnikatelské plány a návrhy projektů     
Identifikuje potenciální problémy a přichází s vhodnými řešeními     
Efektivně řídí projekty - od plánování až po realizaci     
11. Analytické schopnosti
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Umí analyzovat data a efektivně odprezentovat to nejdůležitější     
Brání svá rozhodnutí na základě shromážděných informací a dat     
Má znalosti a dovednosti díky kterým odvádí kvalitní práci     
Analyzuje a vyvozuje odpovídající závěry z prezentací spolupracovníků     
12. Zpětná vazba
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Dokáže připustit své chyby     
Jeho kritika je konstruktivní     
Používá informace od ostatních, aby ohodnotil svou práci     
13. Řešení problémů
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Řeší především příčiny problémů, nejenom následky     
Při řešení problémů naslouchá všem zúčastněným stranám     
Nevyvolává konflikty     
Při řešení problémů si dokáže zachovat chladnou hlavu a soustředit se na nalezení řešení     
Nevyhýbá se konfliktním situacím     
14. Výkon
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Podává výkon na vysoké úrovni týkající se úloh v rámci jeho kompetencí     
Podává výkon na vysoké úrovni týkající se úloh v rámci kompetencí ostatních     
Nadšený a hrdý na svou práci a úspěchy     
Hledá možnosti zlepšení     
Svou práci vždy splní a někdy udělá i něco navíc     
15. Postoj k dosažení cílů
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Dokáže stanovit priority jednotlivým cílům     
Pokračuje v práci i přes různé překážky     
Ví, jak věci dodělat     
Nejenom plánuje, ale také dokáže věci uskutečnit     
Dokáže věci napravit pokud je třeba     
Vždycky doručí, co slíbí     
16. Smysl pro zodpovědnost
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Je zodpovědný za svá rozhodnutí     
Odevzdává práci ve smluvených termínech     
Člověk se může spolehnout, že udělá zadanou práci     
17. Vztahy se spolupracovníky
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 1 2 3 4 5
Má respekt k ostatním zaměstnancům     
Zajímá se o práci a úspěchy svých spolupracovníků     
Neoceňuje dosažené úspěchy a dobré nápady svých spolupracovníků     
Oceňuje práci a schopnosti svých spolupracovníků     
18. Popište největší přednost vašeho kolegy.
19. Popište, na čem nejvíce by měl zapracovat váš kolega.
20. Prostor pro vaše další postřehy, komentáře.